Eng บริษัท ศิรกร จำกัด (มหาชน) |

ประวัติของบริษัท

บริษัท ศิรกร จำกัด (มหาชน) ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 18 ธันวาคม พ.ศ. 2532 ตั้งอยู่ที่ 248-250 ถนนจรัสเมือง แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน จังหวัดกรุงเทพมหานคร ด้วยทุนจดทะเบียน 2.5 ล้านบาท

ปัจจุบัน บริษัท ศิรกร จำกัด (มหาชน) มีสำนักงานใหญ่อยู่ที่ 53/35 หมู่ที่ 8 ตำบลบางกร่าง อำเภอเมืองนนทบุรี นนทบุรี 11000 มีทุนจดทะเบียนชำระแล้ว 230 ล้านบาท

บริษัท ศิรกร จำกัด (มหาชน) ได้ริเริ่มก่อตั้งโดยกลุ่มมืออาชีพทางด้านวิศวกรรม ซึ่งธุรกิจของบริษัทนั้นได้เริ่มต้นจากการผลิตเสาไฟฟ้า เพื่อจำหน่ายให้แก่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค และมีโรงงานแห่งแรกตั้งอยู่ที่ เขตหนองแขม จังหวัดกรุงเทพมหานคร

จนกระทั่งทุกวันนี้ บริษัทมีโรงงานผลิตผลิตภัณฑ์คอนกรีตเป็นของตัวเองกระจายอยู่ทั่วประเทศเพื่อรองรับความต้องการ ของตลาด และส่งมอบบริการที่มีประสิทธิภาพให้แก่ลูกค้าได้อย่างดีที่สุด ด้วยประสบการณ์ของเรากว่า 30 ปี ในตลาด เราสามารถรับประกันได้ถึงคุณภาพและบริการที่ลูกค้าจะได้รับ

สำหรับงานรับเหมาก่อสร้างอาคาร, ก่อสร้างระบบไฟฟ้าสายส่ง 115kV ระบบสายจำหน่าย 22kV และ 33kV และรับเหมาก่อสร้าง งานโยธาสถานีไฟฟ้านั้น เรามีประสบการณ์ในงานทั้งของส่วนราชการและเอกชน โครงการที่เรารับผิดชอบนั้นจะได้รับการ ดำเนินการและควบคุม โดยทีมวิศวกรที่มีประสบการณ์ เพื่อส่งมอบงานติดตั้งและบริการที่มีคุณภาพให้แก่ลูกค้า

วิสัยทัศน์

เป็นผู้ผลิตผลิตภัณฑ์คอนกรีตอัดแรงและผู้รับเหมาก่อสร้างที่มุ่งเน้นงานที่มีคุณภาพและการให้บริการที่ดีเลิศ โดยยึดมั่นในการทำงานอย่างโปร่งใส

พันธกิจ

• มุ่งเน้นการผลิตผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ โดยมีการตรวจสอบกระบวนการให้ได้ตามมาตรฐาน และเรียนรู้เทคโนโลยีใหม่ๆ ที่จะสามารถนำมาใช้ในการผลิตได้อย่างสม่ำเสมอ
• แสวงหาโอกาสในการขยายธุรกิจโดยอาศัยความรู้ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ที่มีอยู่
• ใช้ความสามารถอย่างเต็มที่ในการทำกำไรเพื่อตอบแทนผู้ถือหุ้น และดูแลผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกๆฝ่ายด้วยความเป็นธรรม
• ต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่นทั้งภายในองค์กร และระหว่างผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกๆ ฝ่าย

ค่านิยม

ผลิตงานคุณภาพและบริการที่ดีเลิศ ด้วยองค์กรที่ผูกพันดั่งครอบครัว

ข้อมูลทั่วไปของบริษัท

บริษัท ศิรกร จำกัด (มหาชน)

 • ทุนจดทะเบียน 230 ล้านบาท (ชำระแล้ว)
 • วันที่ก่อตั้ง 18 ธันวาคม พ.ศ. 2532
 • จำนวนโรงงาน 6 โรงงาน
 • ผู้บริหาร 10 คน
 • วิศวกรโยธา 17 คน
 • - วิศวกรอาวุโส 4 คน
 • - วิศวกร 13 คน
 • วิศวกรไฟฟ้า 17 คน
 • - วิศวกรอาวุโส 2 คน
 • - วิศวกร 4 คน
 • วิศวกรเครื่องกล 2 คน
 • พนักงานทั้งหมด 125 คน
 • แรงงานทั้งหมด 300 คน

คณะผู้บริหาร

คุณ โกวิท หรรษ์หิรัญ

 • ตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ
 • วันเกิด12 มีนาคม พ.ศ. 2494
 • การศึกษา ปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมโยธา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  Mini MBA, National Institute of Development Administration (NIDA)
 • 2549 - ปัจจุบัน บริษัท ศิรกร จำกัด (มหาชน) ตำแหน่ง กรรมการผู้จัดการ
 • 2538 - 2547 บริษัท ศิรกร จำกัด (มหาชน) ตำแหน่ง รองกรรมการผู้จัดการ
 • 2536 - 2537 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ตำแหน่ง ผู้ช่วยหัวหน้ากองผลิตภัณฑ์คอนกรีต
 • 2534 - 2535 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ตำแหน่ง วิศวกรระดับ 8
 • 2529 - 2533 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายโรงงานผลิตภัณฑ์คอนกรีต
 • 2526 - 2528 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ตำแหน่ง ผู้ช่วยหัวหน้าฝ่ายก่อสร้างทั่วไป
 • 2524 - 2525 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ตำแหน่ง วิศวกรระดับ 2 ฝ่ายก่อสร้าง
 • 2522 - 2523 องค์การโทรศัพท์ ตำแหน่ง วิศวกรก่อสร้างระบบเครือข่าย

คุณ จินต์ ตั้งนุกูลกิจ

 • ตำแหน่งรองกรรมการผู้จัดการ
 • วันเกิดพ.ศ. 2497
 • การศึกษาปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 • 2543 - ปัจจุบัน บริษัท ศิรกร จำกัด (มหาชน) ตำแหน่ง รองกรรมการผู้จัดการ
 • 2535 - 2542 TEDA Construction Co., Ltd. ตำแหน่ง รองกรรมการผู้จัดการ
 • 2531 - 2532 TEDA Construction Co., Ltd. ตำแหน่ง วิศวกรหน้างาน
 • 2528 - 2531 Pacific IE Co., Ltd. ตำแหน่ง ผู้จัดการโครงการ
 • 2526 - 2527 บริษัท เลิศเกียรติชัย จำกัด ตำแหน่ง วิศวกรโครงการ
 • 2524 - 2525 Thai Civil Engineering Co., Ltd. ตำแหน่ง วิศวกรโครงการ

คุณ นพดล ตั้งคณานุสรณ์

 • ตำแหน่งผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
  และผู้อำนวยการฝ่ายงานก่อสร้างและงานผลิต
 • วันเกิดพ.ศ. 2496
 • การศึกษาปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • 2559 - ปัจจุบัน บริษัท ศิรกร จำกัด (มหาชน) ตำแหน่ง ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการและผู้อำนวยการฝ่ายงานก่อสร้างและงานผลิต
 • 2557 - 2558 บริษัท ศิรกร จำกัด (มหาชน) ตำแหน่ง ที่ปรึกษาฝ่ายก่อสร้างสายส่งและสายจำหน่ายระบบไฟฟ้า
 • 2555 - 2556 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ตำแหน่ง ผู้ช่วยผู้ว่าการธุรกิจก่อสร้างและบำรุงรักษา
 • 2550 - 2555 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ตำแหน่ง ผู้อำนวยการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 (ภาคใต้) จังหวัดนครศรีธรรมราช, การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

คุณ ภากร ตั้งนุกูลกิจ

 • ตำแหน่งผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
  ฝ่ายงานขายและการตลาด
 • วันเกิด20 มิถุนายน พ.ศ. 2525
 • การศึกษา Bachelor of Business Administration, Marketing Major, Bangkok University International College
  วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาการกำกับดูแลกิจการ คณะพานิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • 2559 - ปัจจุบัน บริษัท ศิรกร จำกัด (มหาชน) ตำแหน่ง ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายงานขายและการตลาด
 • 2552 - 2558 บริษัท ศิรกร จำกัด (มหาชน) ตำแหน่ง ผู้จัดการฝ่ายการตลาด
 • 2549 - 2552 บริษัท ศิรกร จำกัด (มหาชน) ตำแหน่ง พนักงานขาย
 • 2548 - 2549 EPSON (Thailand) Co., Ltd. ตำแหน่ง พนักงานขาย

คุณ วิชัย สินธุกาญจนพันธุ์

 • ตำแหน่งผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
  ฝ่ายบัญชี การเงิน และฝ่ายสนับสนุนองค์กร
 • วันเกิด10 ธันวาคม พ.ศ. 2513
 • การศึกษาปริญญาตรี สาขาบัญชี มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
 • 2559 - ปัจจุบัน บริษัท ศิรกร จำกัด (มหาชน) ตำแหน่ง ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายบัญชี การเงิน และฝ่ายสนับสนุนองค์กร
 • 2547 - 2558 บริษัท ศิรกร จำกัด (มหาชน) ตำแหน่ง ผู้จัดการฝ่ายบัญชี
 • 2542 - 2547 Shinawatra Group Co., Ltd. ตำแหน่ง พนักงานบัญชีอาวุโส
 • 2539 - 2542 Shinawatra International Co., Ltd. ตำแหน่ง พนักงานบัญชี
 • 2536 - 2539 ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) ตำแหน่ง พนักงานบัญชี

คุณ สุวิทย์ สุริยพัฒนพงศ์

 • ตำแหน่งผู้อำนวยการฝ่ายงานผลิต ภาคกลาง-ใต้
 • วันเกิด1 สิงหาคม พ.ศ. 2497
 • การศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ สาขาช่างก่อสร้าง โรงเรียนการช่างอินทราชัย
 • 2559 - ปัจจุบัน บริษัท ศิรกร จำกัด (มหาชน) ตำแหน่ง ผู้อำนวยการฝ่ายงานผลิต ภาคกลาง-ใต้
 • 2532 - 2558 บริษัท ศิรกร จำกัด (มหาชน) ตำแหน่ง ผู้จัดการฝ่ายโรงงาน
 • 2528 - 2532 บริษัท คิวกรุ๊พ จำกัด ตำแหน่ง ผู้จัดการโรงงาน
 • 2525 - 2528 Seamech Co., Ltd. ตำแหน่ง โฟร์แมน
 • 2523 - 2525 บริษัท เทปโก้ คอนกรีต จำกัด ตำแหน่ง โฟร์แมน
 • 2519 - 2522 Teda Co., Ltd. ตำแหน่ง โฟร์แมน

คุณ เสน่ห์ ศรีสุวรรณ

 • ตำแหน่งผู้อำนวยการฝ่ายงานผลิต ภาคเหนือ-อีสาน
 • วันเกิด30 มีนาคม พ.ศ. 2490
 • การศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาช่างก่อสร้าง วิทยาลัยเทคนิคตาก
 • 2559 - ปัจจุบัน บริษัท ศิรกร จำกัด (มหาชน) ตำแหน่ง ผู้อำนวยการฝ่ายงานผลิต ภาคเหนือ-อีสาน
 • 2545 - 2558 บริษัท ศิรกร จำกัด (มหาชน) ตำแหน่ง ผู้ประสานงานโรงงาน และผู้จัดการทั่วไป สำนักงานใหญ่
 • 2539 - 2544 บริษัท อาร์ พี เจ คอนกรีต จำกัด ตำแหน่ง ผู้จัดการโรงงาน
 • 2527 - 2539 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ตำแหน่ง วิศวกรระดับ 2 กองผลิตภัณฑ์คอนกรีต

คุณ ชยพล วัฒนธรรม

 • ตำแหน่งผู้อำนวยการฝ่ายก่อสร้างระบบไฟฟ้า
 • วันเกิด29 มกราคม พ.ศ. 2516
 • การศึกษาปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
 • 2559 - ปัจจุบัน บริษัท ศิรกร จำกัด (มหาชน) ตำแหน่ง ผู้อำนวยการฝ่ายก่อสร้างระบบไฟฟ้า
 • 2544 - 2558 บริษัท ศิรกร จำกัด (มหาชน) ตำแหน่ง วิศวกรโครงการ และผู้จัดการฝ่ายก่อสร้างสายส่งและสายจำหน่ายระบบไฟฟ้า
 • 2539 - 2544 TEDA Co., Ltd. ตำแหน่ง วิศวกรโครงการ