Eng บริษัท ศิรกร จำกัด (มหาชน) |

การดำเนินงานและการบริหารของบริษัทได้รับการรับรองตามมาตรฐาน ISO 9001:2015 ซึ่งรวมถึงสำนักงานใหญ่ และโรงงานทั้งหมดของบริษัท ดังต่อไปนี้

  • สำนักงานใหญ่กรุงเทพมหานคร
  • โรงงานชลบุรี
  • โรงงานชัยนาท
  • โรงงานกาฬสินธุ์
  • โรงงานสุราษฎร์ธานี
  • โรงงานสงขลา
  • โรงงานลำปาง